Fakty, mýty, problémy

1. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) odovzdal nemocnicu Malacky súkromnej firme. Nemocnica patrí súkromníkovi a nie BSK.

Fakty:

Predmetom nájomnej zmluvy, uzavretej v roku 2004 medzi spoločnosťou Nemocničná a.s. a Bratislavským samosprávnym krajom (18. 6. 2004), bolo výlučne iba poskytnutie nájmu, v žiadnom prípade nedošlo k prevodu vlastníckeho práva. Nemocnica Malacky je iba v prenájme. Bratislavský samosprávny kraj bol a aj ostáva vlastníkom priestorov nemocnice.

V roku 2004 bola Nemocničná a.s. jediným záujemcom, ktorý bol ochotný prevziať nemocnicu v chátrajúcom stave, resp. v stave pred zatvorením. Hrozilo, že ak ju neprevezme žiaden záujemca, bude jednoducho zatvorená.

2. Nemocnica mala ostať v správe BSK, vstup súkromníka bol zbytočný.

Fakty:

Strata, ktorú nemocnica tvorila pod správou BSK, bola pred rokom 2004 v intervale 670-tisíc až 840-tisíc € ročne a ohrozovala existenciu nemocnice. Záväzky NsP v Malackách dosahovali ku koncu roka 2002 výšku 2,68 mil. €, do konca februára 2003 narástli o ďalších 110-tisíc €.

Priestory nespĺňali hygienické štandardy, steny boli plesnivé. Postupne sa zatvárali celé oddelenia (ešte predtým, ako nemocnicu začala prevádzkovať Nemocničná a.s.): krčné, kožné, detské, neurologické a následne pôrodnica. Nemocnica nemala takmer žiadne materiálno-technické vybavenie v ambulanciách a na oddeleniach - na rádiologickom oddelení bol jeden starý RTG prístroj. Problémom bol aj nízky počet ošetrených pacientov – nedostatočné výkony na zdravotné poisťovne, a tým aj nedostatočné zabezpečenie svojej hlavnej činnosti, poskytovania zdravotnej starostlivosti pre nedostatok finančných prostriedkov. Zmluvný príjem zo zdravotných poisťovní predstavoval do roku 2004 sumu 256-tisíc €/mesiac.

Vstup súkromného investora bol pre nemocnicu záchranou, aj iné župy riešili problém so svojimi nemocnicami podobným spôsobom. Nemocničná a.s. počas prevádzkovania nemocnice od roku 2004 do roku 2013 investovala do stavebných úprav celkom 3 601 343 € a do prístrojov a ostatného majetku 6 141 485 €.

Nemocnica je po investíciách schopná ošetriť podstatne väčší počet pacientov, ktorí nemusia dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do iných miest. Počet ambulantne ošetrených pacientov, ako aj odliečených v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti, sa oproti roku 2004 strojnásobil.

3. Frešo pýtal v roku 2013 od zastupiteľstva BSK až 3 milióny eur pre súkromnú firmu. Župa chce z daní občanov dotovať súkromnú nemocnicu.

Fakty:

Tvrdenie, že župan pýta prostriedky pre “firmu” je nepravdivé, keďže uvedené prostriedky nie sú profitom spoločnosti Nemocničná a.s., ale slúžili by na zabezpečenie APS a ÚPS, služieb vo verejnom záujme. Nemocničnú a.s. k tejto povinnosti zákon neviaže. Nemocnica Malacky, keďže nie je zaradená do pevnej siete, nie je povinná zabezpečovať 24-hodinovú ambulantnú dostupnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS pre obyvateľov okresu Malacky.

Išlo o účelovú dotáciu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, čiže poskytnuté prostriedky by boli striktne viazané na náklady spojené s APS a ÚPS. Suma 3 milióny € bola navrhnutá len ako rámcová súhrnne za obdobie viacerých rokov, skutočnú sumu mal určiť audit a nezávislé kontrolné orgány. Poslanci BSK o návrhu nehlasovali, bol z rokovania stiahnutý. Teda aj tvrdenie, že 3 milióny eur „kraj súkromnej firme už dal, teraz firma pýta ďalšie“, je nepravdivé.

4. Župa zaplatila súkromníkovi, ktorý prevádzkuje nemocnicu, už vyše 2 milióny € na obnovu priestorov.

Fakty:

Nemocničná a.s. uzavrela s BSK “Dohodu o spolupráci pri rekonštrukcii nemocnice”, v ktorej sa BSK zaviazal investovať do svojho majetku 2,2 mil. eur a Nemocničná a.s. do prístrojového vybavenia 2,3 mil. eur. Investícia súvisela s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorá hovorí o požiadavkách na prevádzku zdratovníckych zariadení, a s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. 9. 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

BSK je ako vlastník predmetu nájmu zo zákona povinný udržiavať, zveľaďovať a zhodnocovať svoj majetok, hospodáriť s ním v prospech rozvoja VÚC, v prospech svojich obyvateľov a zachovávať účel majetku, ktorý slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Nevykonanie týchto investícií = rekonštrukcií by malo za následok, že by sa časť predmetu nájmu dostala do stavu, ktorý právne predpisy vylučujú z užívania na dohodnutý účel. Prostriedky neboli platené spoločnosti Nemocničná a.s., ale išlo o naplnenie zákonnej povinnosti BSK udržať predmet nájmu, ktorý je v jeho vlastníctve, v stave spôsobilom na dojednaný účel, t. j. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Priestory, ktoré boli takto zrekonštruované, zostávajú vo vlastníctve BSK, preto nemožno hovoriť o tom, že boli zaplatené spoločnosti Nemocničná a.s.

5. Zisk nemocnice berie súkromník, miliónové výdavky platia ľudia.

Fakty:

Spoločnosť Nemocničná a.s. v dôsledku rozsiahlej revitalizácie Nemocnice Malacky vykazuje od roku 2004 stratu, ktorá musela byť krytá zo strany akcionárov opakovaným zvyšovaním základného imania. Tieto skutočnosti sú verejne prístupné jednak z výpisu z obchodného registra, ako aj nahliadnutím do zbierky listín obchodného registra.

6. Súkromná nemocnica nevie rozumne hospodáriť, štátna by pohotovosť nezrušila.

Fakty:

Nemocnica Malacky istým spôsobom dopláca na to, že jej prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť. Iným štátnym či krajským nemocniciam pomáha finančne štát, či už priamo so službou ÚPS, alebo iným prístrojovým vybavením nemocnice. Navyše, nie je tajomstvom, že štátne nemocnice majú problém s platobnou neschopnosťou, sú dlžníkom sociálnej poisťovne či daňovému úradu. Súkromná nemocnica si to nemôže dovoliť, hrozilo by jej exekučné konanie. Podľa denníka SME: „Napríklad štátne nemocnice dlhujú dodávateľom pomôcok sto miliónov eur. Ich asociácia SK­MED tvrdí, že firmy preto čelia existenčným hrozbám. Priemerná lehota na zaplatenie faktúry, ktorú nemocniciam vystavia, je podľa ich údajov takmer rok.“

7. APS a ÚPS v iných regionálnych nemocniciach fungujú, Nemocnica Malacky to nezvláda.

Fakty:

Hospodárenie v nemocnici do zásadnej miery ovplyvňujú vonkajšie okolnosti, na ktoré nemá nemocnica dosah. Negatívne zmeny prinieslo zníženie platieb od zdravotných poisťovní za výkony a ukončené hospitalizácie, zákon o zvyšovaní miezd lekárov, zvyšovanie odvodov a mnohé ďalšie legislatívne úpravy. Nemocnica Malacky nikdy nebola oddlžená zo strany štátu a nebola dotovaná zo strany samosprávneho kraja.

ÚPS a APS boli vzhľadom na neudržateľné legislatívno-ekonomické podmienky zrušené alebo fungujú v obmedzených prevádzkach v mnohých nemocniciach. Tu sú príklady len za ostatné 4 roky:

  • ZRUŠENÁ ÚPS – napr. k 1. 7. 2011 zrušená ÚPS v Leviciach
  • ZRUŠENÁ APS – napr. v Novákoch k 1. 1. 2013, v Banskej Štiavnici k 1. 11. 2012, v Krupine k 1. 9. 2012 (prípady riešia v rámci ÚPS v kremnickej nemocnici), k 1. 6. 2012 v Trnave ušno-nosno-krčná lekárska pohotovosť, v Seredi k 1. 8. 2011, LSPP pre deti v Bytči zrušená v októbri 2010, v Turčianskych Tepliciach k 1. 7. 2010, v Liptovskom Hrádku k 1. 7. 2010.
  • OBMEDZENÁ APS – iba do určitej hodiny alebo len počas sviatkov a víkendov – napr. v Kremnici, v Stropkove, v Levoči, v Prievidzi, v Pezinku, v Zlatých Moravciach a iných mestách.

8. Nemocnica žiada zisk pre seba a ruší oddelenia, ktoré sú pre ňu neefektívne.

Fakty:

Regionálna nemocnica v Malackách bola pred rokom 2004 (predtým, ako do nej vstúpil súkromný prevádzkovateľ Nemocničná a.s.) v takom zlom stave, že jej hrozil zánik. Chátrajúce priestory, postupné zatváranie oddelení (krčné, kožné, detské, neurologické, pôrodnica), takmer žiadne materiálno-technické vybavenie. Nemocnica nedokázala zo svojich príjmov mesačne pokryť ani náklady na mzdy zamestnancov. Vďaka súkromnému investorovi, Nemocničnej a.s., dostala v roku 2004 druhú šancu.