Pohotovosť

Aj keď to pacienti často nevnímajú, medzi pohotovosťami APS (ambulantná pohotovostná služba) a ÚPS (ústavná pohotovostná služba) sú zásadné rozdiely. Ide síce o previazané, ale nie totožné služby.  V akých prípadoch môže pacient využiť ÚPS a v akých APS, stanovujú príslušné právne predpisy. Od 1. 11. 2017 je v platnosti nová novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá určuje výšku poplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách ÚPS a APS.

                 

Prevádzkové hodiny APS

PO-PIA: 16.00–22.00

Víkendy a sviatky: 7.00–22.00

Prevádzka: Nemocnica Malacky

Prevádzkové hodiny ÚPS

nepretržite 7/24 

APS
pre deti a dorast 

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, Bratislava (Kramáre)

Tel.: +421 2 59 37 11 11
Mobil: +421 919 174 519

Na koho sa obrátiť

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých (APS)

APS poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. APS je osobitne prevádzkovaná pre:

 • dospelých (1 poskytovateľ na 100 000 obyvateľov)
 • deti a dorast (1 poskytovateľ na 50 000 detí)
 • zubné lekárstvo (1 poskytovateľ na 400 000 obyvateľov)

Poplatky a ordinačné hodiny

Za poskytnutie APS – 2 €, (ak poistenec nie je oslobodený od úhrady) APS je pacientom k dispozícii počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 hod.

Do APS patria:

 • Akútne vzniknuté ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu bez ohrozenia života (napr. vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé stavy, závraty a pod.)

Pri týchto ochoreniach má pacient
k dispozícii APS, ktorá sa nachádza vo vestibule centrálneho príjmu Nemocnice Malacky pred jednotlivými ambulanciami.

Kto zabezpečuje dostupnosť APS?

APS zabezpečuje poskytovateľ (najčastejšie nemocničné zariadenie, ale môže aj právnická osoba, nezisková organizácia a pod.) v zdravotníckom zariadení poskytovateľa. Na prevádzkovanie APS musí mať platné povolenie vydávané regulátorom služby – prislúchajúcim vyšším územným celkom. Samosprávny kraj informuje o dostupnosti APS na svojej webovej stránke pre všetky k nemu prislúchajúce okresy, kde uvádza miesto výkonu, ordinačné hodiny a zoznam poskytovateľov jednotlivých APS samostatne vždy na kalendárny mesiac.

Kto APS vykonáva?

Ambulantnú pohotovostnú službu zabezpečujú lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti/ špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti, lekári v odboroch vnútorné lekárstvo a pediatria.

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

Úlohou ÚPS je v rámci centrálneho príjmu zabezpečovať nepretržitú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo v život ohrozujúcich situáciách.


Poplatky a ordinačné hodiny

V pracovných dňoch v čase od 7.00 do 16.00 pacient v ambulancii ÚPS poplatok neplatí. Mimo týchto hodín je poplatok za využitie služieb ÚPS 10,- € (ak poistenec nie je oslobodený od úhrady, platí to aj v prípade, že pacient obíde APS a ide priamo na ÚPS).

Do ÚPS patria:

 • Zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život, alebo niektorú zo základných životných funkcií, ktorá bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
 • Úrazy bezprostredne po ich vzniku.
 • Kolapsové stavy.
 • Akútne bolestivé stavy.
 • Vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.

Ako vyhľadať pohotovosť

Ordinačné hodiny APS pre dospelých

 
Ordinačný čas
 
Pondelok
16.00 – 22.00
čistý ordinačný čas
Utorok
16.00 – 22.00
čistý ordinačný čas
Streda
16.00 – 22.00
čistý ordinačný čas
Štvrtok
16.00 – 22:00
čistý ordinačný čas
Piatok
16.00 – 22.00
čistý ordinačný čas
Sobota
7.00 – 22.00
čistý ordinačný čas
Nedeľa
7.00 – 22.00
čistý ordinačný čas

Zabezpečenie služieb v zdravotnej starostlivosti – ústavnej pohotovostnej služby a s tým súvisiacich služieb v tomto zdravotníckom zariadení finančne podporuje Bratislavský samosprávny kraj.

1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

       

Oslobodenie od poplatkov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci APS a ÚPS

 • Pacienti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom.
 • Ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ÚPS trvalo viac ako 2 hodiny.
 • Ak bol pacient následne prijatý (hospitalizovaný) do ústavnej starostlivosti.
 • Ak ide o maloletého pacienta mladšieho ako 18 rokov a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloletý pacient umiestnený na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Ak je pacient nositeľom najmenej zlatej Janského plakety,
 • Ak je u poistenca lekársky potvrdené tehotenstvo.

Pohotovosť v ohrození

 • Prečo je pohotovosť ohrozená?

  Nemocnica Malacky sa usiluje o zachovanie ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) na Záhorí od roku 2012. K téme sa vyjadrovali odborníci, laici, politici, populisti i médiá. Niektorí hľadali riešenia, iní stavali prekážky, ďalší tému zjednodušovali, manipulovali s ňou, skresľovali skutočnosť a tým verejnosť zavádzali. Na tejto stránke sú zhromaždené informácie týkajúce sa existenčne ohrozenej ústavnej pohotovostnej služby v Malackách – rozdiely medzi pohotovosťami, legislatívne obmedzenia, mýty, nepravdy a polopravdy o pohotovosti v Malackách, chronologický vývoj pokusu o záchranu ÚPS Nemocničnou a.s. a najčastejšie kladené otázky verejnosti týkajúce sa tejto témy. Všetky informácie sú zasadené do kontextu tak, ako sa skutočne odohrávali, aby si mohli na tému urobiť vlastný názor všetci tí, ktorých minulosť, prítomnosť aj budúcnosť ÚPS v Malackách zaujíma.

 • Ako bojujeme o pohotovosť?
 • Ako financujeme pohotovosť v Malackách?
 • Ako financujú pohotovosti inde?
 • Fakty, mýty, problémy
 • Často kladené otázky