O nás

Nemocnica Malacky poskytuje zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch. Patrí medzi nemocnice s menším počtom oddelení, ale s vysokým počtom špecializovaných ambulancií. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vo vybraných chirurgických odboroch môžu pacienti využívať poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo je v súlade s najnovšími trendmi v oblasti zdravotníctva. O tom, že v našej nemocnici je zo strany pacientov  záujem o jej poskytovanie svedčí neustále stúpajúci počet týchto pacientov.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje aj na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj klinických štúdiách. 

Aktívne podporujeme sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne.

Manažment nemocnice

Ing. Peter Kalenčík, MSc. - Fotografia Ing. Peter Kalenčík, MSc.
predseda predstavenstva
MUDr. Robert Vetrák, MPH - Fotografia MUDr. Robert Vetrák, MPH
manažér pre zdravotnú činnosť
Mgr. Darina Holešová - Fotografia Mgr. Darina Holešová
manažérka pre ošetrovateľstvo
Ing. Eva Nagyová, MPH - Fotografia Ing. Eva Nagyová, MPH
manažérka pre administratívne činnosti
Ing. Peter Kalenčík, MSc.

Ing. Peter Kalenčík, MSc.

predseda predstavenstva

Vzdelanie

1997
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, Finančná sústava a peňažníctvo

2012
Health Services Managment at the Semmelweis Univerzity, Master of Science in Health Services Management

Doterajšia prax

od 2007
Výkonný riaditeľ Nemocničná, a.s.

2006 2007
Finančný riaditeľ v zdravotných poisťovniach Dôvera ZP, a.s., a Sideria ZP, a.s.

2003 2006
Dôvera ZP, a.s. – zástupca generálneho riaditeľa, následne generálny riaditeľ, člen predstavenstva

2002 – 2003
Sanitas- SR, a.s. asistent finančného riaditeľa a následne finančný riaditeľ, člen predstavenstva

2001 2002
Elektrovod Holding, a.s. asistent finančného riaditeľa a následne finančný riaditeľ

1999 2001
Gratzer Stahl, s.r.o. hlavný účtovník

1997  1999
Gratzer Stahl, s.r.o. vedenie jednoduchého podvojného účtovníctva

Zobraziť viac
MUDr. Robert Vetrák, MPH

MUDr. Robert Vetrák, MPH

manažér pre zdravotnú činnosť

Vzdelanie

1978
Lekárska fakulta UK , Bratislava

1982
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, pediatria – atestácia

1985
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, rádiológia – atestácia

1985
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz

1988
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva – atestácia

1986
Rádiologické oddelenie, Nemocnica Bamberg, Nemecko, študijný pobyt

1987
Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica, Norimberg, Nemecko, študijný pobyt

1987 1988
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia a riadenie zdravotníctva, 9 mesačný študijný pobyt, získanie titulu MPH (Master of Public Health)

1993 1994
Health Management School (HMS), 2-ročný kurz, Univerzitná nemocnica, Gröningen, Holandsko, vyšší zdravotnícky manažment

2008
Time management, 2-týždňový kurz z organizácie práce manažéra, Bratislava

2010
Strategický manažment, manažment zmeny, školenie

Doterajšia prax

2012
Nemocničná a.s. Malacky, manažér pre zdravotnú činnosť

2008 2012
UNIPHARMA Prievidza, 1. slovenská lekárnická a.s. – UNIKLINIKA kardinála Korca, riaditeľ

2007 2008
ÚDZS, riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA)

2006 – 2007
PRO BIOS, Bratislava, neštátna poliklinika, riaditeľ

2005  2006
MZ SR, riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti

2005
ÚDZS, riaditeľ odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA)

2004
MZ SR, generálny štátny radca ministra zdravotníctva

1999 2004
DFNsP Bratislava, riaditeľ

1995 1999
DFNsP Bratislava, zástupca riaditeľa pre LPS

1993 1995
DFNsP Bratislava rádiologické oddelenie, samostatne pracujúci lekár

1988 1993
DFNsP Bratislava, zástupca riaditeľa pre LPS

1982 1988
DFNsP Bratislava, rádiologické oddelenie, samostatne pracujúci lekár

1978 1982
DFNsP Bratislava,1. Detská klinika LF UK a DFNsP, odborný asistent

Ďalšie aktivity

1990 - 1996
Nadácia na záchranu života, zakladateľ a člen správnej rady

1991 - 2004
Nadácia detskej onkológie, zakladateľ a člen správnej rady

1999 - 2006
Vedecká rada Lekárskej fakulty UK Bratislava, člen

od 2002
Správna rada Ronald Mc Donald House Charities, člen

2009 - 2010
ZDRAVÝ ŽIVOT, mesačník, predseda redakčnej rady

od 2009
SZU Bratislava – prednášateľ – riadenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Ocenenia

2004
plaketa Slovenskej lekárskej spoločnosti

2004
strieborná medaila Lekárskej fakulty UK Bratislava

Členstvo

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť

Zobraziť viac
Mgr. Darina Holešová

Mgr. Darina Holešová

manažérka pre ošetrovateľstvo

Vzdelanie

2011
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, ošetrovateľstvo

1997
Kvalifikačný kurz Manažment v zdravotníctve na SZU, Bratislava

Doterajšia prax

od 2007
Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocničná a.s. Malacky

2005 – 2006
Vedúca sestra ODCH, Nemocničná a.s. Malacky

2004 – 2004
Staničná sestra, ODCH, Nemocničná a.s.

1995 – 2004
Vedúca sestra, neurologické oddelenie, NsP Malacky

1987 – 1994
Staničná sestra, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava – vidiek

1976 – 1987
Sestra pri lôžku, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava vidiek

Zobraziť viac
Ing. Eva Nagyová, MPH

Ing. Eva Nagyová, MPH

manažérka pre administratívne činnosti

Vzdelanie

1988
Strojársko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, odbor ekonomika a riadenie

1994
Kurz Manažment zdravotníctva na IVZ Bratislava

1995 – 1998
3 ročné postgraduálne štúdium Master of Public Health na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave – Škola verejného zdravotníctva

Doterajšia prax

od 2005
Manažér pre administratívne činnosti v Nemocničnej a.s.

2001 – 2005
Námestník riaditeľa pre hospodársko- technické činnosti v Národnom onkologickom ústave Bratislava

1997 – 2000
Ekonomická námestníčka riaditeľa NsP Rimavská Sobota

1991 – 1997
Námestníčka riaditeľa hospodársko-technického úseku NsP Hnúšťa

1988 – 1991
Samostatný odborný technický pracovník odboru organizácie, SLZ k. p. Hnúšťa

1981 – 1984
Zdravotná sestra JIS interné oddelenie OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

1979 – 1981
Sanitárka, ošetrovateľka OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

Zobraziť viac

Primári

MUDr. Helena Lesayová
primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Dávid Prokop
primár interného oddelenia
MUDr. Terézia Michalíková
primárka geriatrického oddelenia
MUDr. Róbert Čerňák
primár gynekologického oddelenia
MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Zuzana Hollá, MPH
primárka dialyzačného stacionára s nefrologickou ambulanciou
MUDr. Andrea Šalátková
primárka rádiologického oddelenia

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

  • Ing. Peter Kalenčík, MSc. – predseda predstavenstva

Dozorná rada

  • Ing. Eva Nagyová, MPH – člen dozornej rady
  • Mgr. Jaroslava Hudečková – člen dozornej rady
  • MUDr. Robert Vetrák, MPH – člen dozornej rady

Naše certifikáty

Povedali o nás

Záleží nám na zdraví našich pacientov.